Wedstrijd

Wedstrijd

Deel dit artikel

Klaar om een dagje magie in Disneyland®Paris te winnen?

Disneyland®Paris mag dit jaar 30 kaarsjes uitblazen en die verjaardag vieren ze
graag samen met SELECTAIR

Win win win een duoticket naar Disneyland®Paris, vertrek dit jaar nog voor een dagje pure MAGIE!
Er zijn 2X 2 tickets te winnen geldig voor 2 parken!!! 

Ga naar onze Facebookpagina om deel te nemen: https://www.facebook.com/Selectair.be
 
Wat moet je doen om kans te maken:
1/ Volg onze Selectair Facebook pagina EN de pagina van uw favoriete Selectair reiskantoor
2/ Tag in de comments met wie je graag naar Disneyland Paris© wilt gaan
3/ Tag in de comments je favoriete Selectair reiskantoor
 
Wedstrijd loopt van donderdag 4/05 15u tot 18/05 om 23u59
We maken de winnaar bekend op via Facebook en persoonlijk bericht.


Wedstrijdreglement:
Op de Facebook-pagina van Selectair CV https://www.facebook.com/Selectair.be loopt momenteel (of zal lopen) een actie waar u vier toegangskaarten kan winnen voor Disneyland® Paris. Dit in de vorm van 2x 2tickets.
1 winnaar kan max. 2 tickets winnen.

Hier het wedstrijdreglement: 

1. Organisator:  Selectair cv, met maatschappelijke zetel Mechelsesteenweg 518 c 02, 1800 Vilvoorde, België, BTW BE 0422.875.557, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een wedstrijd welke een aanvang neemt op 4 Mei 2023 om 15u en eindigt op 18 Mei 2023 om 23u59. 
2. Wedstrijd: In deze actie moet u zowel de Facebook-pagina van Selectair EN een Selectair reiskantoor volgen of liken + Daarnaast moet u onder de foto via een reactie de persoon taggen waarmee u naar Disneyland® Paris wilt gaan en het favoriete Selectair kantoor taggen. Iedereen (+18jaar) mag deelnemen aan de wedstrijd, maar kan pas winnen of als winnaar verkozen worden als bovenstaande stappen werden genomen.
Deelnemen kan tot 18 mei 2023 23u59. Iedereen kan slechts één keer deelnemen. De winnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook en bericht maximum 1 week na het einde van de actie. Daarna zullen zij zelf de prijs (tickets) dienen af te halen bij het winnende Selectair kantoor.
3. Prijs: De te winnen prijs zijn toegangskaarten (per winnaar mx. 2) voor 1 dag toegang tot Disneyland® Paris geldig tem 13 december 2023. Er worden in totaal 4 tickets weggegeven, 2x2 tickets. De tickets mogen niet verkocht worden en kan niet omgeruild worden voor geld maar kunnen wel ingezet worden voor een uitbreiding van het aantal tickets of een totaalformule bij Disneyland® Paris (hotel/vervoer,…) maar dit strikt bij en via een erkend Selectair kantoor en alleen voor Disneyland® Paris in Parijs.
4. Disclaimer: De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
5. Facebook kan niet geassocieerd worden met de promotie, Facebook ondersteunt of voert deze promotie op geen enkele wijze uit. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. De deelnemers verschaffen informatie aan Selectair CV en niet aan Facebook.
6. Privacy: De gegevens van de deelnemers en de winnaars worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt en zullen niet aan derden worden doorgegeven.
7. Algemeen: De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon. De organisatoren behouden zich het recht de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden.
8. Deelname: Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon (minimumleeftijd 18 jaar) met vaste woonplaats in België. Dit met uitzondering van de personeelsleden van Selectair (hoofdkantoor en aangesloten reiskantoren). Er kan slechts 1 persoon deelnemen per facebookprofiel. Meervoudige of frauduleuze deelnames zullen per direct uitgesloten worden van de wedstrijd.
9. Bepaling van de winnaar: Deelnemen kan tot 18 mei 2023 23u59. Iedereen kan slechts één keer deelnemen. De winnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook en bericht maximum 1 week na het einde van de actie. Daarna zullen zij zelf de prijs (tickets) dienen af te halen bij het winnende Selectair kantoor. De winnaar zal gekozen worden door een automatisch systeem waar een willekeurige naam (2) zal uitkomen. Selectair behoudt zich het recht te kiezen met welk systeem of app dit zal gebeuren.
10. Aansprakelijkheid: Selectair cv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site www.selectair.be. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van www.selectair.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Selectair cv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Selectair cv niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.
Ook Disney© of Disneyland© Paris is op geen enkel vlak aansprakelijk voor deze wedstrijd, het verloop, de winnaar of de keuze ervan of eender welke factor gerelateerd aan deze actie.
11. Geschillen: Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of Selectair cv zelf, beslist Selectair cv autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door de cv Selectair, zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening.
12. Bescherming van de privacy: Bij deelname aan deze wedstrijd wordt aan de deelnemers gevraagd bepaalde persoonsgegevens op te geven zoals naam van een ander profiel. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaar. De winnaar zal via facebook post en Facebook Messenger gecontacteerd worden voor de opname van zijn/haar prijs. Deze gegevens zullen voor verdere communicatie behalve bovenstaande niet gebruikt worden.
13. Vragen: Eventuele vragen over dit wedstrijdreglement mogen worden gericht aan de cv Selectair, Mechelsesteenweg 518 C 02, 1800 Vilvoorde of per mail via marketing@selectair.be. Elke vraag tot verwijdering van zijn gegevens uit de gegevensbank tijdens de duur van de wedstrijd, heeft automatisch de beëindiging van de deelname van de wedstrijdspeler tot gevolg.  Opgemaakt te Vilvoorde op 27/04/2023.

Photocredits: ©Disney